วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วิสัยทัศน์ (Vision) : Otopdd ตลาดงานฝีมือดีดี  มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission) : Otopdd มุ่งมั่นที่จะค้นหางานฝีมือดีดี  มีคุณภาพ  นำมาเสนอให้ลูกค้าพิจารณา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด